Wie zijn wij?

Onze motieven en drijfveren

Lanthopus is een innovatiebedrijf met als doelstelling om bedrijven op te richten die een verschil maken. Een verschil in financiële zin, door groei te realiseren. Maar ook een verschil in maatschappelijke zin, door met innovatieve oplossingen te komen voor problemen waar we nu of in de toekomst als maatschappij tegen aan lopen.

Daar waar nodig nemen we zelf initiatieven in het opzetten van nieuwe bedrijven of participeren we in initiatieven van anderen, indien deze direct op indirect een omschakeling naar een circulaire economie bevorderen.

Daarnaast zetten we onze kennis en kunde op het gebied van innovatie en duurzaamheid in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die de omschakeling naar een circulaire economie willen inzetten of daar een bijdrage aan willen leveren.

Meer over Lanthopus

De aanleiding

We leven in een tijd van grote veranderingen.

De wereldwijde groei van de economie, de toenemende digitalisatie, het toenemen van de wereldbevolking, de gevolgen voor ons klimaat en de uitdagingen die de verschillende ontwikkelingen met zich meebrengen betekent dat we onze manier van werken op economisch, sociaal en ecologisch gebied opnieuw moeten bekijken.

Sociaal

Economisch

Ecologisch

Onze concrete activiteiten

U zult zich wellicht afvragen wat we nu precies doen. Want een missie is leuk, maar wat doe je nu concreet? Wij houden wij ons bezig met de volgende zaken.

Innovatieve concepten

Wij richten ons op het succesvol naar de markt brengen van innovatieve concepten rond de thema’s agricultuur/food, mobiliteit, social innovation, zorg en onderwijs. Deze concepten ontwikkelen we altijd vanuit een samenwerkingsverband met stakeholders, ook als we zelf de bedenker of ontdekker van een nieuw concept zijn. Daar waar nodig participeren we risicodragend in concepten door de inbreng van smart capital (inbreng van kennis en kunde) of door de inbreng van financiële middelen.

Het criterium voor ons om risicodragend te participeren ligt zowel bij de financiële haalbaarheid van een nieuw concept als ook bij de maatschappelijke bijdrage die gerealiseerd wordt. Dat laatste proberen we inzichtelijk te krijgen, door onszelf de vraag te stellen: wat heeft een toekomstige generatie er aan?

Omdat dergelijke concepten vaak grote projecten omhelst, met veel verschillende belangen en bijbehorende risico’s, is de juiste samenwerking binnen het ecosysteem van de markt van groot belang. Wij gebruiken daarom bij dergelijke innovaties de verschillende innovatietechnieken die we in huis hebben om een juiste inschatting te maken van de risico-factoren, de belangen van de verschillende stakeholders en de juiste roadmap naar succes met de relevatie stakeholders.

Participaties

Wij participeren ook in individuele projecten, die een minder ingrijpende aanpak nodig hebben. Indien wij van mening zijn dat een nieuw idee in een toekomstige markt succesvol kan zijn, zijn we onder voorwaarden bereid om in een dergelijk nieuw project te participeren. Onze rol is dan vaak een aanvullende rol op de ondernemer in kwestie en onze bijdrage ligt dan vaak op een combinatie van de verschillende onderdelen binnen de groep, i.c. we brengen IT-kennis in, de analyse van de juiste manier van samenwerking alsmede werkkapitaal (indien nodig) en een invulling van operationele werkzaamheden, waardoor de bedenker zich kan richten op hetgeen hij het beste kan.

Wij passen dit ook toe voor bedrijven die een zogenaamd idee op de plank hebben liggen, en deze tot ontwikkeling zouden willen brengen. Wij zijn dan in staat om een dergelijk idee – na evaluatie – als zelfstandig bedrijf in de markt te zetten, waarbij de eigenaar van het idee aandeelhouder op afstand wordt en de operationele uitvoering bij ons ligt of door ons wordt georganiseerd.

Het maatschappelijk verschil welke we nastreven kan daarbij zowel direct als indirect zijn. Een indirect effect ontstaat als er met opbrengsten van het nieuwe bedrijf ook maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt/gefinancierd kunnen worden. Zo kan een nieuw concept rondom handel, financiering van locale scholing mogelijk maken. Ons criterium is er dan op gericht of een dergelijke combinatie mogelijk is.

Diensten aan derden

Daarnaast treden we ook op als dienstverlener ten behoeve van bedrijven die een omschakeling willen maken naar een nieuw concept/verdienmodel, maar deze willen ontwikkelen voor eigen rekening en risico. De diensten die wij voor derden verrichten zijn te verdelen in 2 onderdelen:

Marketing-diensten Innovatie-diensten

Speur en ontwikkeling

De 4e tak van onze activiteiten ligt in de het speuren en ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wij doen dit als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het komen tot nieuwe ideeën of het zien van nieuwe kansen is het startpunt voor alle overige activiteiten waar wij ons als groep mee bezig houden. Wij doen dit door het voeren van expert-interviews en zullen in de komende tijd verschillende platforms lanceren, gericht op het delen van ideeën en deze ideeën in samenwerking met anderen te gaan realiseren.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg onze social media kanalen